Rydning ved Vidkær Ådal

Projektet omhandler rydning af tilgroningstruet hedeareal. Området er registreret som hede og indgår i økologisk forbindelse i Vidkær Ådal. På de gode hedepartier er der, i forbindelse med Aalborg kommunes naturkvalitetsplanlægning, registreret værdifulde plantesamfund med flere arter som bl.a. engelsk visse, håret visse, guldblomme og djævelsbid karakteristisk for en hede med god naturkvalitet. Heden har været under voldsom tilgroning, bl.a. har bævreasp bredt sig kraftig ligesom der findes beplantning med gran og fyr, desuden er eg flere steder ved at lukke til. Derudover er området registreret som potentielt levested for en lang række arter f.eks. odder, stor vandsalamander, bred vandkalv, kildevælds- og vindelsnegl osv. Rydningen suppleres med afgræsning.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.