Landzonetilladelse, lokalplaner m.m.

Ønsker du at flytte din produktion ud på åben mark, placere en gyllebeholder i tilknytning til markerne, etablere en udendørs ridebane eller sågar blot lave et læskur/udhus skal du tage planloven i ed.

 

2 zoner og et område

Danmark er som udgangspunkt inddelt i by- og landzone samt et sommerhusområde. Landzonen er pr. definition de områder som ikke er byzone eller sommerhusområde. I landzonen må der ikke umiddelbart bebygges eller ændres anvendelse af bestående bebyggelser uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

 

Hvad udløser landzonetilladelse?

  • Det gør f.eks. garager og udhuse over 50 m2.
  • Permanente læskure til dyr på afgræsning og lignende.
  • Pileanlæg, husstandsvindmølle, søer, solcelleanlæg, fodboldgolfbaner og meget mere.
  • Hertil kan midlertidige bygninger (perioder under 6 uger), herunder containere, telte skurvogne mm. kræve en landzonetilladelse.

 

Hestefolde og ridebaner

Udendørs ridebaner vil udløse krav om landzonetilladelse også selv om de er beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen. Hestefolde med permanente sider som f.eks. træ og markante ad- og indgangspartier til ejendomme, f.eks. store låger, vil ofte medføre krav om en landzonetilladelse.

 

Tidshorisont

Lav en begrundet ansøgning for landzonetilladelsen og medsend fyldestgørende kortmateriale mm. til kommunen. Herefter skal landzonetilladelsen i 14 dages nabohøring. Kommer der ingen indsigelser meddeles landzonetilladelse med 4 ugers klagefrist. Eventuel klage har opsættende virkning. Byggetilladelsen kan således først udstedes efter klagefristen for landzonetilladelsen er passeret.

 

Skal vi hjælpe med din ansøgning?