Byggeanmeldelse

Skal du have byggeanmeldt en ensilageplads og/eller silo, gylletank, overdækning af gylletank og møddingsplads kan du henvende dig til Agri Nord Miljø. Vi hjælper dig med byggeanmeldelsen og materialet hertil.

 

Placering

Det nye byggeri skal ligge i tilknytning til ejendommens eksisterende byggeri, hvilket vil sige indenfor ca. 20 meter - ellers kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse. Vær endvidere opmærksom på, at kommunen kan kræve afskærmende læbeplantning ved f.eks. ensilagesiloer. Vær også opmærksom på, at der kan søges om dispensation for visse afstandskrav.

 

Boks afstandskrav

  • Almene vandindvindingsanlæg: 50 meter
  • Private vandindvindingsanlæg: 25 meter
  • Vandløb (inkl. dræn) og søer: 15 meter
  • Offentlig og privat vej: 15 meter
  • Levnedsmiddelvirksomhed: 25 meter
  • Egen beboelse: 15 meter
  • Skel (matrikulære skel): 30 meter

 

Fyldestgørende tegningsmateriale

Foruden målfaste kort over placering skal byggeanmeldelse indeholde dokumentation for styrke og tæthed af det der ønskes opført. Dette gøres typisk ved anvendelse af landbrugets byggeblade.

 

Tidshorisont

Kommunen har en svarfrist på 14 dage fra at din byggeansøgning er fyldestgørende. Reagerer de ikke kan du påbegynde byggeriet. Kræver byggeriet en eller flere dispensationer, f.eks. fra lokalplaner eller bygningsreglementet, må du ikke gå i gang før end kommunen har meddelt dispensation hertil.

 

Staldbygninger og ændret bygningsanvendelse

Bygningsreglementet er i dag så omfattende og kræver stor tekniskindsigt, at vi henviser til Bygningskontoret Nord vedr. byggeanmeldelser for staldbygninger eller ændret bygningsanvendelse.