Opfordring: Giv svar i høringen om små vandløb

Har man små vandløb, der ikke bør være omfattet af vandplanerne, så har man muligheden for at gøre opmærksom på det nu.

En ny høringsfase er netop sat i gang, og der er frist den 25. januar 2019 for afgivelse af høringssvar.

Små vandløb har et vandopland på mindre end 10 kvadratkilometer. Danmark kan selv vælge om der skal lave indsatser for de små vandløb. Vandrammedirektivet gør det nemlig ikke påkrævet at indlemme dem i planerne.

- Vi skal undgå, at der kommer for mange vandløb ind i planerne, så derfor er det vigtigt at gøre indsigelse nu, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

 

Alt for mange små vandløb i vandplanerne

Det har været vandrådenes opgave at finde ud af, hvor mange små vandløb, der kunne tages ud. Forslagene og mindretalsudtalelserne er nu gennemgået af Miljøstyrelsen, som har konkluderet, at kun 1.000 ud af 9.000 kilometer små vandløb kan udtages. Agri Nord indstillede, at mange flere skulle ud.

- Der er stadig alt for mange små vandløb i vandplanerne. Det er særdeles vigtigt, at vi får de vandløb, der umuligt kan opnå god økologisk tilstand, ud, siger Carl Christian Pedersen.

Det kan for eksempel være de vandløb, der løber tør om sommeren, vandløb med blød bund, eller vandløb med meget stor betydning for afvandingen.

Han anbefaler på det kraftigste, at landmænd benytter lejligheden til at få gjort opmærksom på fejlagtige udpegninger.

 

Marker og byer drukner

Det er afgørende for afvandingen, at flere vandløb bliver taget ud af planerne.

- Klimaforandringerne betyder mere nedbør og kraftigere regnskyl, og derfor er der nødt til at være fokus på vandafledningsevnen i vandløbene, siger formanden.

Vandet er nødt til at kunne komme væk fra markerne, når der er brug for det, og i flere tilfælde er de også med til at sikre, at vandet kommer væk fra byerne.

 

Vandløb er stadig beskyttede

Selvom vandløbene tages ud af vandplanerne og den beskyttelse, der medfølger, er vandløbene stadig under stærk beskyttelse af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

- Der er derfor ingen risiko for, at vandløbene får en dårligere tilstand, selvom de tages ud af vandplanerne, siger Carl Christian Pedersen og tilføjer:

- Problemet ligger i høj grad i, at med disse udpegninger hæver man ambitionsniveauet, og det betyder alt andet lige, at der sættes endnu en forhindring op for benyttelsen af vandløbene, for eksempel til afvandingsformål.