Lokale forhold skal undersøges for at sikre Halkær Bredning mod iltsvind

Halkær Bredning i Limfjorden er ramt af alvorligt iltsvind, og der skal handling til for at afhjælpe problemet.
Men det er for let alene at give landbruget skylden for det alvorlige iltsvind, mener formand for Agri Nord Carl Christian Pedersen.

Vi har haft iltsvindsepisoder i Limfjorden næsten altid, og landbruget vil ikke løbe fra sin del af ansvaret. Men det er nødvendigt at undersøge præcis, hvad der udløser iltsvindet i Halkær Bredning og hvilke midler, der skal i brug, for at løse problemet. Det mener formand for Agri Nord Carl Christian Pedersen.

"Der er brug for, at fagfolk laver en grundig, lokal analyse, så vi kan handle fornuftigt. Blandt andet skal vind- og strømforhold og vandgennemstrømning kortlægges. Det samme skal påvirkningen fra både landbrug og by – herunder indflydelsen fra eksempelvis manglende separatkloakering samt spildevand, der løber ud i fjorden under skybrud. Næringsstoffer fra landbruget og fra byernes spildevand kan skabe iltsvind, og derfor har vi i landbruget gjort meget for at begrænse udledningen. Og det fortsætter vi med. Men alt tyder på, at der er brug for at gøre mere end bare at reducere udledning af næringsstoffer."

Formand for Limfjordsrådet, landmand Henrik Dalgaard Christensen, vurderer, at der er behov for flere tiltag, der kan forhindre iltsvind i Halkær Bredning. Han nævner blandt andet udplantning af ålegræs i fjorden, men  også vigtigheden at at få set på den manglende vandgennemstrømning i Halkær Bredning.

"Dæmningen forhindrer tilstrækkelig vandudskiftning. Alle er enige om, at større vandudskiftning vil hjælpe, så vandet iltes bedre. Så lad os få lavet beregninger på, hvad øget gennemstrømning vil hjælpe i positiv retning. En af løsningerne er selvfølgelig også at sikre, at vi kan fortsætte etablering af vådområder langs Halkær Å, understreger Henrik Dalgaard Christensen. Så derfor endnu en opfordring til ministeren om at få usikkerhed om kompensation til lodsejerne afklaret. Der vil altid – uanset om der er dyrket jord eller natur i det åbne land – vil ske tilførsel af næringsstoffer til fjorden," afslutter han.



For yderligere information:
Carl Christian Pedersen, bestyrelsesformand, Agri Nord   
Henrik Dalgaard Christensen, formand for Limfjordsrådet