Landmænd hjælper naturen på vej

Mariagerfjord Kommune arbejder tæt sammen med lokale landmænd og Agri Nords konsulenter om et ambitiøst naturplejeprojekt ved Glenstrup Sø.

Lokale landmænd er med til at sikre naturpleje af store områder ved Glenstrup Sø syd for Hobro. De har nemlig valgt at lade kreaturer afgræsse deres marker ned mod søen. Og afgræsningen sikrer, at sjældne naturtyper og vilde plante- og dyrearter stortrives.

 

INGEN SKJULTE DAGSORDNER
Arbejdet med at samle lodsejerne og få markerne indhegnet foregår i et godt samspil mellem biolog Lise Frederiksen fra Mariagerfjord Kommune og natur- og projektkonsulent Kirsten Badawi Plesner fra Agri Nord.
     Lise Frederiksen står som projektleder for det ambitiøse naturprojekt, og hun har valgt at købe rådgivningstimer hos Agri Nord, der har nyttige og nødvendige kompetencer at trækker på, når delprojekterne skal lykkes.
     - Vi skal have god kontakt og opbakning fra lodsejerne, og Kirsten afklarer, hvor den enkelte lodsejer kan have forbehold, siger Lise Frederiksen og tilføjer, at landmændene er trygge ved rådgivningen fra deres egen konsulent:
     - Mange tror desværre, at kommunen har en skjult plan, som skal rulle ud over området. Det har vi ikke, understreger hun.

 

FINDER EN FÆLLES VEJ
Kirsten Badawi Plesner har for eksempel indgående indsigt i tilgængelige støtteordninger og regler om genopdyrkningsret. Og med sin specialviden kan hun være med til at sikre landmanden et godt fundament til at træffe en kvalificeret beslutning.
     Kirsten Badawi Plesner og Lise Frederiksen er enige om, at det giver bedre løsninger, når kræfterne samles.
     - Der er meget at informere om og få styr på, og det kræver mange snakke at nå en afklaring. Med samarbejdet får vi mulighed for at samle lodsejernes arealer i en lidt større pulje til gavn for projektet og naturen - og til gavn for dyreholderen, siger Lise Frederiksen.
     - Vi - altså lodsejere, dyreholder, Agri Nord og kommunen - er nået rigtig langt i dette område. Det helt grundlæggende er, at samarbejdet fungerer, og det gør det her. Det er dejligt, når man ikke bare er enige om en målsætning om en rig natur, men også kan finde en fælles vej derhen.

 

UNIKKE MULIGHEDER
Glenstrup Sø ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde - et Natura 2000-område, og søen er en del af Skals Å-systemet.
     Området er et af indsatsområderne i det EU finansierede projekt ”Life Natureman – landmanden som naturforvalter”.
     - Det giver os nogle unikke muligheder. Her i området har vi blandt andet stået for hegn, klaplåger, kreaturovergange og strømforsyninger, fortæller Lise Frederiksen og fortsætter:
     - Vi har haft landmålerfirma til at afklare skelforhold, så vi undgår fremtidige tvister. Og endelig har vi forskellige landbrugskonsulenter til at rådgive om alt muligt, som i de enkelte sager er nødvendigt for, at der kan ske en bevægelse mod bedre natur. Det kan for eksempel være økonomisk rådgivning i forbindelse med produktionsomlægning hen mod naturpleje som driftsgren.

 

LANDMAND MED CENTRAL ROLLE
Ved Glenstrup Sø spiller landmand Erik Christensen en central rolle i det store naturpleje-projekt. Han er nemlig dyreholder med naturpleje som driftsgren.
     Erik forpagter mange af de arealer, som kreaturerne lukkes ud på, når hegnene er rejst.
     - Naturpleje som driftsgren kan være en rentabel forretning, når man får det skruet rigtigt sammen. Indtægten er arealtilskud for at pleje græsset, mens kødproduktionen er sekundær, forklarer Lise Frederiksen og tilføjer:
     - Formålet med naturpleje er ikke at lave kød fra kvæget. Dyrene er i området for at lave natur.

 

MANGE HEGN SMÅ…
Alle ændringer i området sker på frivillig basis i forhold til lodsejerne.
     - Visionen er ét stort hegn omkring hele søen og kreaturer, der kan gå her hele året og finde foder. Vi ved godt, det ikke kan lade sig gøre lige nu, så det kræver en masse delløsninger.
     Flere mindre områder hegnes ind uafhængigt af hinanden, når lodsejere i området er med på idéen og kan se sig selv i projektet.
     - Der ikke god økonomi i de mindre arealer for vores dyreholder. Derfor arbejder vi for at samle og forbinde arealer, så vi kan lave gode, økonomisk bæredygtige løsninger, som Erik får mere ud af. Projektet kræver opbakning og vilje fra dyreholderen, og den har Erik, konstaterer Lise Frederiksen.

 

TÅLMODIGHED OG VEDHOLDENHED
Erik Christensen har siden 2021 været naturplejer på fuld tid, og han havde ikke forudset rækken af udfordringer, der er dukket op undervejs. Men de har ikke slået ham af kurs.
     - Den store udfordring er at skabe sammenhæng i arealerne.
Det er ikke gået alt for godt med at komme i gang, men vi skal videre, siger han med et nik ud over det store område.
     - Ja, det er noget Erik og jeg har talt meget om. Der ligger så mange arealer, der trænger til pleje, og Erik er klar med sine dyr. Det ser jo nemt ud, men når man så tager fat, er der altid en masse, der skal afklares og diskuteres, inden vi er i mål med et hegn, tilføjer Lise Frederiksen.
     - Det er en spændende proces, men det kræver både tålmodighed og vedholdenhed.

 

LIFE IP NATUREMAN
Mariagerjord Kommune er med i helhedsprojektet LIFE IP Natureman, der skal bringe naturen i området i en bedre tilstand.
     Det opnår man blandt andet ved at give den rigtige pleje. Ved Glenstrup Sø handler det primært om at pleje kildevæld, rigkær og overdrev og at genoprette hydrologien.
     Natura 2000 er et netværk af værdifulde naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte en række sjældne og truede naturtyper, vilde fugle, plante- og dyrearter. LIFE IP Natureman er et integreret LIFE projekt.
     Sjælden og truet lysåben natur i ådale går tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet. Ofte er naturpleje dyrt og besværligt, og i dag er mange naturområder ved at gro til.
     LIFE IP Natureman har fokus på at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland.
     Det sker ved målrettet at arbejde for at gøre det økonomisk interessant for landbruget at have naturarealer med afgræsning eller høst af biomasse med i driften og derved udvikle naturplejen til en særlig driftsgren. Det er frivilligt for den enkelte landmand at deltage i projektet.
Konkret vil projektet arbejde med at skabe større sammenhængende arealer, som er mere rentable at pleje.