L&F: Nu er muligheden her for at få dine små vandløb ud af vandplanerne

L&F vurderer, der er flere vandløb, der ikke burde være med i vandplanerne. En høring er netop gået i gang, hvor du kan gøre indsigelse for vandløb på din jord. L&F guider dig.

Som opfølgning på vandrådenes arbejde er der nu sendt udkast til reviderede bekendtgørelser i høring frem til 25. januar 2019.

Ændringerne drejer sig primært om revideret afgrænsning af de små vandløb – vandrådenes opgave 1: Hvilke små vandløb skal være med i vandplanerne?

Vigtigt at melde ind

Det er vigtigt at melde ind nu, hvis lodsejeren mener, at små vandløb på ens arealer er fejlagtigt taget med – dvs. hvis de er flade, smalle, gravede eller har ringe økologisk potentiale. Hvis ingen eller kun få kommer med indsigelser, kan konklusionen være, at der ikke er behov for at se mere på udpegningerne – at arbejdet er færdigt og der kan sættes to streger under resultatet. Det ønsker L&F ikke.

L&F guider dig gennem processen – se hvordan du gør her.

Baggrunden er Fødevare- og landbrugspakken, som danner grundlaget for inddragelse af lokal viden gennem vandråd. Den lægger op til, at

”…alle vandløb i det foreliggende udkast til vandområdeplaner med et opland under 10 km2  - ca. 10.000 km - skal vurderes på baggrund af opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne”.

​1.000 km vandløb ud 

Som det allerede tidligere er meldt ud, er der lagt op til, at ca. 1.000 km små vandløb tages ud af vandplanerne, så der nu skal være godt 7.000 km med mod tidligere godt 8.000 km.

L&F’s vurdering er, at er er langt flere af de små vandløb, som ikke har tilstrækkelig godt naturpotentiale til at kunne opfylde målet om god økologisk tilstand for både smådyr, fisk, planter og måske senere fytobenthos (alger, der vokser på overfladen af sten).

De kriterier, der dannede grundlag for vandrådenes arbejde, forholdt sig ikke til fuld målopfyldelse for alle disse parametre, men var alene en vurdering af, om der var mere end 50 % sandsynlighed for, at smådyrene (DVFI) kunne opfylde miljømålet. Fisk og især planter stiller andre, ofte større, krav til de grundlæggende fysiske forhold. Derfor medfører den anvendte fremgangsmåde, at man overvurderer vandløbenes økologiske potentiale og dermed undervurderer afstanden til målopfyldelse.

Korrekte grænser vigtig for landbruget

Korrekt afgrænsning er vigtigt for landbruget. Hvis der skal gennemføres indsatser i små vandløb med ringe fysiske forhold og lavt økologisk potentiale, kan det føre til forringet afvanding af de dyrkede arealer, da restaureringerne ofte vil hæve vandspejlet i vandløbet. Og vandløb i vandplanerne skal opfylde miljømålet, så der venter myndighederne en bunden opgave med at forbedre tilstanden.

Store udfordringer i vandråd

Ud over problemerne med de valgte kriterier, var der i mange vandråd andre, store udfordringer. Bl.a. var der ikke altid tid nok til at komme alle vandløbene igennem, nogle steder havde kommunerne forhåndsvurderet tilstanden og holdt dermed vandrådsmedlemmerne uden for indflydelse, og enkelte steder godkendte kommunalbestyrelserne ikke vandrådenes indstillinger.

Stort behov for indspark i høringsfasen

Samlet set er det derfor klart, at der er et stort behov for at bruge høringsfasen til at komme med supplerende indspil og indsigelser til afgrænsningen af små vandløb. Hvis der efter høringen fortsat er mange vandløb, som står til at skulle være med i planerne trods begrænset økologisk potentiale, og hvis der er kommet mange indsigelser om dette, bliver det lettere at argumentere for, at der også i fremtiden er behov for at få set vandløbene igennem og luget ud i fejl og mangler.

Derfor: Benyt jer af muligheden for at tjekke jeres egne små vandløb, og meld ind i høringsfasen, hvis I mener, det er forkert, at de er med i vandplanerne.