Få overblik over CAP-reform, der træder i kraft til nytår

Af Poul Madsen, teamleder for planteavl i Agri Nord

Den nye CAP-reform træder i kraft 1. januar 2023. Den får konsekvenser for de danske landmænd, der møder en række nye regler og krav, de skal opfylde for at opnå tilskud fra EU. I Agri Nord sidder vi klar med kompetent, faglig rådgivning.
Her følger en oversigt over de regler og betingelser, der er lagt fast. Dog mangler vi fortsat vejledningerne til enkelte punkter.

Økonomisk betydning:

Betalingsrettighederne, som har eksisteret siden 2005 afskaffes.
Der indføres ens grundbetaling til alle støtteberettigede arealer på ca. 1.900 kroner per hektar i 2023. Alle oplyste støttebeløb og støttebetingelser kan stadigt ændres, da vejledningerne herom endnu ikke foreligger.

Frivillige bioordninger (mulig tillægsstøtte)

Varieret planteproduktion:

615 kroner per hektar. Støtten gives bl.a. til kartofler, markært, hestebønne m.m. Minimum 5 procent af omdriftsarealet samt krav til antal afgrødekategorier og størrelsen heraf

Miljø- og klimavenligt græs:

1.500 kroner per hektar. Støtten gives til græs, som ligger mere end to brugsår. Det gælder både omdriftsgræs og permanent græs. Arealerne må dyrkes som hidtil. Ordningen gælder ikke §3-arealer, arealer med HNV>5 samt arealer i særlige N2000-områder.

Ekstra-brak til biodiversitet og bæredygtighed

2.740 kroner per hektar. Som udgangspunkt gives støtten til ekstrabrak - ud over de 4 procent. Braklægges over 7 procent på omdriftsarealer reduceres brakkravet til 3 procent. Der må maksimalt braklægges 50 procent af bedriftens areal. En del af ekstrabrakken kan være nye såkaldte småbiotoper. Ved overtegning af denne ordning kan støttebeløbet sænkes.

Ekstensivering af lavbundsjord med slæt:

3.526 kroner per hektar. Støtten kan kun søges i særlige områder med højt humusindhold (>10 pct. humus). Arealerne må ikke gødes og der skal tages minimum 1 slæt årligt. Ordningen gælder ikke §3-arealer, GLM-landskabselementer eller 3 meter bræmme.

Økologisk arealstøtte:

870 kroner per hektar Økologisk basisstøtte.

1.600 kroner per hektar. Økologisk omlægningsstøtte

650 kroner per hektar. Økologisk støtte til reduceret kvælstoftilførsel

4.000 kroner per hektar. Økologisk frugt- og bærtillæg. 

Koblet støtte.

Forventet koblet støtte i 2023:

630 kroner per hektar til stivelseskartofler (reduceres til nul over 5 år)

900 kroner/dyr i slagtepræmie

135 kroner/ko i ko-præmie (reduceres til nul over 5 år)

Øvrige arealstøttemuligheder:

Ø-støtte

Pleje af græs og naturarealer

Støtte til unge nyetablerede landbrugere

Støtte til vådområdeprojekter

Dyrkningsmæssig betydning:

Muligheden med MFO-udlæg og MFO-efterafgrøder samt MFO-pil og MFO-poppel som alternativ til braklægning afskaffes. Brakkravet reduceres fra 5 til 4 pct.

1. 4 pct. brak af omdriftsareal.
Gælder alle ansøgere med over 2 ha omdrift.

De arealer, som hidtil har været anmeldt som brak, kan fortsat anvendes som brak i 2023. Der har været en del forvirring om dette i medierne.

Det nye her er blandt andet, at småkrat med træer på under 0,50 ha og med mark hele vejen omkring kan tælle med i de 4 pct.  

2. MFO-pil

MFO-pil kan ikke bruges som brak i 2023. Hvis man høster og rodfræser pilen før 31/12 2022 kan der etableres blomsterbrak i foråret 2023. Dette forudsætter dog, at arealet kan undværes som MFO-pil i ansøgningsåret 2022.

3. MFO-markbræmmer

Som noget nyt i 2023 tæller markbræmmer til brak med en faktor 1,0 i modsætning til 2022, hvor de talte med en faktor 1,5.

4. Braklægning i 2023 gælder hele kalenderåret.
Som noget nyt gælder det i 2023, at man ikke længere må etablere    vinterraps eller vintersæd på brakmarker efter 1. august som i 2022.

5. Blomsterbrak med græs kan sås i foråret.
Det er ingen ny regel, men det er af stor værdi, at man altid kan etablere brak i foråret med blomsterbrak senest 30. april – også efter permanent græs, hvis blot det ikke er registreret som §3 eller Natura 2000.


6. Afgrødevariation/rotationskrav
Hvis bedriften er under 10 ha eller hele arealet er græs, er der ingen krav. Følgende afgrøder, som er undtaget fra det nye krav om 35 pct. rotation, tæller ikke med i beregningen af kravets størrelse: Fodergræs, græs til frø, visse grøntsager og brak.

Silomajs med græsudlæg skal tælles med i beregningen af de 35 pct., men tæller til gengæld som en ny afgrøde hvert år.

7. Sædskiftekrav
Kravet om, at man ikke må have samme afgrøde på samme mark mere end 3 år i træk får først betydning i 2025, da 2022 er reference-år.