Det nytter (høringssvar til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug)

Af miljø- og virksomhedsrådgiver Carsten Aarup

I dag træder de nye regler i kraft vedr. miljøgodkendelser. Fremover skal husdyrbrug reguleres på baggrund af produktionsareal og ikke antal dyr og dyreenheder. Det gælder dog først når ejendommen har en godkendelse efter de nye regler.

Agri Nords høringssvar var medvirkende til, at BAT kravet på kvægstalde bliver lempet. Agri Nord afsendte et høringssvar til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. I vores svar til Miljø- og Fødevareministeriet gjorde vi det klart, at den foreslåede regulering af BAT (bedste tilgængelige teknologi) på ammoniak i kvægstalde ikke er muligt at gennemføre. Miljø- og Fødevareministeriet havde nemlig videreført den nugældende regulering, hvor store udvidelser kræver ekstra tiltag. Et ekstra tiltag kan være gylleforsuring, teltoverdækning af gyllebeholdere eller mere dybstrøelse kørt direkte ud og pløjet ned eller foretage en foderkorrektion. BAT kravet til ammoniak i kvægstalde kan nu opnås uden implementering af dyr teknologi.

Søger du som kvægbonde en miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af produktionen nu, hvor reglerne er trådt i kraft, så skal du ikke indføre ekstra teknologi for at overholde kravet til BAT på ammoniak. Det vil være tilstrækkeligt at vælge et gulvsystem, der har den laveste mulige ammoniakfordampning. Det er fast drænet gulv med skrabning hver 2. time, præfabrikeret drænet gulv med skrabning hver anden time eller spalter med linespil under spalterne (som skal køre 4 gange i døgnet) og skraber ovenpå spalterne, som skal køre 6 gange i døgnet.