Ønsker du at flytte din produktion ud på åben mark, placere en gyllebeholder i tilknytning til markerne, etablere en udendørs ridebane eller sågar blot lave et læskur/udhus skal du tage planloven i ed.

 

2 zoner og et område

Danmark er som udgangspunkt inddelt i by- og landzone samt et sommerhusområde. Landzonen er pr. definition de områder som ikke er byzone eller sommerhusområde. I landzonen må der ikke umiddelbart bebygges eller ændres anvendelse af bestående bebyggelser uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

 

Hvad udløser landzonetilladelse?

  • Det gør f.eks. garager og udhuse over 50 m2.
  • Permanente læskure til dyr på afgræsning og lignende.
  • Pileanlæg, husstandsvindmølle, søer, solcelleanlæg, fodboldgolfbaner og meget mere.
  • Hertil kan midlertidige bygninger (perioder under 6 uger), herunder containere, telte skurvogne mm. kræve en landzonetilladelse.

 

Hestefolde og ridebaner

Udendørs ridebaner vil udløse krav om landzonetilladelse også selv om de er beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen. Hestefolde med permanente sider som f.eks. træ og markante ad- og indgangspartier til ejendomme, f.eks. store låger, vil ofte medføre krav om en landzonetilladelse.

 

Tidshorisont

Lav en begrundet ansøgning for landzonetilladelsen og medsend fyldestgørende kortmateriale mm. til kommunen. Herefter skal landzonetilladelsen i 14 dages nabohøring. Kommer der ingen indsigelser meddeles landzonetilladelse med 4 ugers klagefrist. Eventuel klage har opsættende virkning. Byggetilladelsen kan således først udstedes efter klagefristen for landzonetilladelsen er passeret.

 

Skal vi hjælpe med din ansøgning?

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.