Forvaltning af strandenge, søer og dyrkede flader ved den østlige del af Limfjorden (Langerak)

Fra andehuller til åndehuller langs med Langerak! En demonstration i praksis!

Området er et vigtigt fugleområde, hvor blandt andet strandengene spiller en stor rolle. Det er i projektet lykkedes at samle lokale lodsejere om at lave forbedringer for engfugle i et sammenhængende område ved Egense.

Der er iværksat følgende tiltag på de medvirkende ejendomme:
· Etablering og forbedring af græsning på strandenge og andre ferske enge.
· Rydning af græs- og strandenge for uønsket trævækst.
· Etablering af nye naturområder, heunder mindre vandhuller og våde lavninger.
· Pleje af tilgroede og uhensigtsmæssigt anlagte vandhuller

Området har gennem projektet opnået en bedre mulighed for engfuglenes trivsel og udbredelse. Formidlingen gennem projektet har vist at ”lidt men godt” naturpleje kan sikre, at der kan praktiseres en arealforvaltning i randzonerne til områder med særlige fugleinteresser. Således kan den enkelte landmand bidrage til opfyldelse af en række handlingsplaner og direktiver, herunder handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse og Natura 2000-direktiver (primært fuglebeskyttelsesdirektivet, men også habitatdirektivet).

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.