Ajstrup Bugt

Planlægning af afgræsning som naturpleje i strandengene ved Ajstrup Bugt.  Disse strandenge ligger i Natura2000 område og rummer mange naturværdier, herunder en af de få rastepladser for Lysbuget Knortegås. Hele bestanden fra nordøstgrønland og Svalbard i Norge overvintrer i Danmark eller passerer gennem Danmark på træk. Området er fuglebeskyttelsesområde på baggrund af yngleforekomster af Klyde og Alm. Ryle. 

Området er imidlertid truet af tilgroning af især tagrør. Projektet udføres gennem målrettet information, dialog, identifikation af barrier og muligheder. Projektet udføres i samarbejde med lodsejere og dyreholdere, Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Agri Nord, som vil  forsøge at planlægge og fremme at afgræsning iværksættes på de tilgroede arealer.
 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.